Reglement Optocht

Doel van dit Reglement

Het doel van dit reglement is om de jaarlijkse Carnavalsoptocht in Brakkenstein op een carnavaleske, veilige ordentelijke en sportieve manier te laten verlopen. Een doelstelling waarbij de optochtdeelnemers in samenwerking met de Optochtcommissie zich inzetten om zowel het publiek als deelnemers aan de optocht door ons Knippenstekkie (de wijk Brakkenstein) op een carnavaleske manier te vermaken.

Deze doelstelling kan door het reglement niet worden gegarandeerd maar wel door de naleving van dit reglement door de deelnemers aan de optocht.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

Definities

a. De vereniging draagt de naam: Carnavalsvereniging “De Platte Knip” en is opgericht op 5 mei 1962 en heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.
b. De Optochtcommissie is de commissie die namens en onder verantwoordelijkheid van het Bestuur de jaarlijkse Carnavalsoptocht organiseert.
c. De Optocht is de carnavalsoptocht die op carnavalszaterdag (de zaterdag voor Aswoensdag) tussen 14.33 en ± 16.00 uur door de wijk Brakkenstein te Nijmegen trekt.

Doel van de vereniging en draagwijdte van dit Reglement
a. De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van het carnaval in de ruimste zin van het woord en zij tracht dit doel te bereiken, door het organiseren van festiviteiten, welke direct of indirect met het carnavalsfeest in de wijk Brakkenstein te maken hebben.
b. Door inschrijving als deelnemer aan deze carnavalsoptocht onderwerpt de deelnemer zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement.
c. Iedere deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelname aan deze Optocht worden uitgesloten c.q. kan onmiddellijk uit de  Optocht worden verwijderd.
d. Beslissingen hierover worden uitsluitend genomen door het Hoofd van de Optochtcommissie of diens plaatsvervanger.

ARTIKEL 2. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

a. CV De Platte Knip heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor haar leden afgesloten die van toepassing is zodra de leden vrijwilligerswerk doen voor de vereniging.

b. Aansprakelijkheid motorrijtuigen vóór, tijdens en direct na de optocht:

Iedere deelnemer die met een auto al dan niet met aanhangwagen wil deelnemen aan de optocht is verplicht zelf een z.g. ‘praalwagen-verzekering’ af te sluiten. Zonder die verzekering wordt men niet toegelaten tot het meerijden in de optocht.

c. Deelname aan de Optocht geschiedt door deelnemers geheel op eigen risico.

Artikel 3 ORGANISATIE CARNAVALSOPTOCHT

3.1. Organisatie carnavalsoptocht in de wijk Brakkenstein

De optocht wordt georganiseerd door de Carnavalsvereniging De Platte Knip Nijmegen. Deelname aan de optocht staat voor iedereen open en is gratis. Kinderen onder de 12 jaar worden alleen toegelaten onder begeleiding van een volwassen persoon die daarvoor de verantwoordelijkheid draagt.

3.2.  Inschrijving
Het inschrijfformulier om deel te kunnen nemen aan de optocht vind u op onze website (www.platteknip.nl ) en dient naar waarheid te worden ingevuld en verzonden.

3.3.  Optochtinformatie

a. Degene(n) die zich hebben aangemeld krijgen bericht, middels een brief of een e-mail waarin de volgende informatie: startplaats en opstellingstijd, optochtroute,  plaats en tijdstip van de prijsuitreiking en het optochtnummer.
b. Het Hoofd van de Optochtcommissie is gerechtigd om individuele personen en groepen, onder vermelding van redenen, de toegang tot de optocht te weigeren.
c. De indeling van de Optocht, de opstelling van de deelnemers in de Optocht, de route en de beveiliging tijdens de Optocht staat onder leiding van het Hoofd Optochtcommissie of zijn waarnemer. Voor zover relevant zal hij over de route overleg plegen met de Gemeentelijke Overheden.
d. Op de website is de meest recente informatie te raadplegen en te downloaden ().

3.4.  Indeling deelnemers

a. De categorie: Jongens individueel
b. De categorie: Meisjes individueel
c. De categorie: Groep kinderen gemengd
d. De categorie: (groep) volwassenen 5 of minder
e. De categorie: groep volwassenen meer dan 5

3.5.  Categorie-indeling deelnemers

a. Bestaat uit jongens die al dan niet  een wagen meevoeren die op eigen menskracht rijden of worden voortgetrokken en een bepaald onderwerp op een carnavaleske wijze uitbeelden.
b. Bestaat uit meisjes die al dan niet  een wagen meevoeren die op eigen menskracht rijden of worden voortgetrokken en een bepaald onderwerp op een carnavaleske wijze uitbeelden.
c. Bestaat uit een gemengde groep jongens en meisjes die al dan niet  een wagen meevoeren die op eigen menskracht rijden of worden voortgetrokken en een bepaald onderwerp op een carnavaleske wijze uitbeelden.
d. Bestaat uit een groep van 5 of minder volwassenen die al dan niet  een wagen meevoeren die op eigen menskracht  rijden of worden voortgetrokken en een bepaald gegeven op carnavaleske wijze uitbeelden.
e. Bestaat uit meer dan 5 volwassenen die al dan niet  een wagen meevoeren die op eigen menskracht rijden of worden voortgetrokken en een bepaald gegeven op carnavaleske wijze uitbeelden.

3.6. Startnummer

Iedere deelnemer krijgt van of namens het Hoofd Optochtcommissie zijn/haar startnummer uitgereikt. Iemand dient met dit optochtnummer voor de desbetreffende creatie uit te lopen of het nummer goed zichtbaar op de optochtwagen te bevestigen.

3.7.  Beoordeling jury

De beoordeling van de deelnemers wordt uitgevoerd door de jury, aangesteld door het Hoofd van de Optochtcommissie, die onafhankelijk van de optochtcommissie functioneert en oordeelt over:

a. Originaliteit
b. Carnavaleske uitvoering
c. Technische uitvoering
d. Verder wordt punt 15, genoemd in dit reglement, opgenomen in het eindrapport van de jury.

Op de uitslag van de jury is geen beroep mogelijk.

3.8.  Sponsoring
Dit is alleen toegestaan op de op carnavaleske wijze uitgevoerde wagens en/of groepen. Deze sponsoring mag alleen zichtbaar en op carnavaleske wijze aangebracht worden.

3.9.  Prijzen
Prijzen worden per jaar vastgesteld door het bestuur van CV De Platte Knip met advies van de Optochtcommissie.

3.10.  Prijzen en prijsuitreiking voor deelnemers
a. Er zijn voor elke categorie deelnemers één of meerdere prijzen
b. Er zijn geen geldprijzen

3.11.  Optochtbegeleiding
De aanwijzingen van de Optochtcommissie en die van de verkeersbegeleiders dienen zowel bij de opstelling als tijdens het in beweging zijn van de optocht nauwkeurig te worden opgevolgd.

3.12.  Afgelasting optocht
Op de dag van de optocht zal door de leden van de Optochtcommissie tussen 10.00 en 11.00 uur, naar de deelnemers worden gebeld als door omstandigheden de optocht geen doorgang kan vinden.

3.13.  Begeleiding wagen/groep
Iedere wagen of groep moet aan beide zijden worden begeleid door minstens 1 persoon. Hun taak is dat de groep een eenheid blijft vormen, dat de onderlinge afstand (min. 10 en max. 20 meter) tussen de deelnemers blijft gehandhaafd en dat andere deelnemers niet onnodig worden gehinderd of opgehouden.

3.14.  Veiligheidseisen
a. Van alle voertuigen dienen niet zwenkbare wielen deugdelijk te zijn afgeschermd
b. De chauffeur van het trekkende (motor)voertuig dient ruim voldoende zicht te hebben op de weg, conform het verkeersreglement voor motorische voertuigen.
c. De uitlaat van motorvoertuigen dient zodanig te zijn gewijzigd dat uitlaatgassen niet in het publiek worden geblazen.
d. De creaties die in de optocht meelopen mogen niet hoger zijn dan 4.10 meter en niet breder dan 2.90 meter. De maximale lengte bedraagt 16 meter. Deelnemers dienen zichzelf ervan te overtuigen of zij alle obstakels op de vastgelegde route kunnen nemen ondanks genoemde afmetingen.
e. Het strooien van artikelen e.d. vanaf wagens mits voldoende toezicht/begeleiding (4 personen) aanwezig, is toegestaan. Gezien het grote gevaar voor kinderen blijft men zelf verantwoordelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende ongevallen. Neem de nodige voorzichtigheid in acht t.a.v. het publiek.
f. Het meevoeren van open vuur en rookbommen is verboden
g. Voor eventuele confetti-kanonnen mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van een drijfgas dat onbrandbaar is (lucht-stikstof-koolzuurgas). Het gebruik van brandbare gassen in flessen (butaan-propaan e.d.) of van zuurstofflessen is verboden evenals het gebruik van aan het milieu schade toebrengende materialen (alleen biologisch afbreekbaar).
h. Wagens die een aggregaat meevoeren dienen voorzien te zijn van een (jaarlijks) goedgekeurde brandblusser van minimaal 6 kg en dienen er voor te zorgen dat deze brandblusser direct in te zetten is.
i. Deelnemers dienen alle wagens te voorzien van een EHBO doos.
k. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De optochtcommissie en CV De Platte Knip kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel, ongeacht de aard en/of oorzaak.

3.15.  Puntenaftrek, diskwalificatie, startverbod en verwijdering uit de optocht

Diegene voor wie een van de onderstaande punten van toepassing is, komt niet in aanmerking voor een geldprijs:

a. Alcoholgebruik beneden de 18 jaar is, wettelijk, niet toegestaan tijdens de carnavalsoptocht in het Knippenstekkie op de wagens of in loopgroepen! Sinds 1 januari 2014 zijn alle jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen.
b. Drankgebruik: Het gebruik van alcohol tijdens de optocht in het Knippenstekkie is niet toegestaan. De jury zal bij constatering van drankgebruik door de deelnemers tijdens de optocht haar puntenwaardering zodanig aanpassen dat dit voor de uitslag in hoge mate een negatieve invloed zal hebben.
c. Zij die zich naar de mening van de optochtcommissie/assistenten en/of juryleden misdragen.
d. Zij die de optocht onnodig ophouden
e. Zij die zich zonder toestemming van de Optochtcommissie in dezelfde of nagenoeg dezelfde kleding presenteren als Prins Carnaval van De Platte Knip en zijn kabinet.
f. Zij die kwetsende, aanstootgevende of onsmakelijke voorstellingen uitbeelden en/of geluiden maken.
g. Het niet voldoen aan het gestelde in dit reglement en de uitgegeven informatie/ instructie van de Optochtcommissie.

3.16.  W.A. Verzekering
Alle deelnemers moeten zelf zorgdragen voor een W.A. Verzekering.

3.17.  Showpresentatie
Een showpresentatie tijdens de optocht is alleen toegestaan indien men vooraf toestemming heeft van de Optochtcommissie

3.18.  Muziek
Geluidsapparatuur dient zodanig afgesteld te zijn dat dit niet kan leiden tot overlast van derden. De muziek die gebracht wordt dient een feestelijk/carnavalesk karakter te hebben gedurende de gehele optocht. Omdat veel dweilorkesten en drumbands live spelen en dat deze muziek zeer wordt gewaardeerd, is het verplicht het volume daaraan aan te passen. Bij de indeling van de optocht zal de Optochtcommissie van De Platte Knip hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Houd als deelnemer aan de optocht ook rekening met andere deelnemers!

3.19.  Onvoorziene zaken
Indien er zaken/voorvallen zijn die niet zijn genoemd of geregeld in dit reglement dan beslist/bepaalt het Hoofd van de Optochtcommissie na raadpleging van de leden van de optochtcommissie.

Goedgekeurd te Nijmegen door het bestuur CV De Platte Knip, 5 februari 2016.